{jkefel title=[Zgłoszenie uczestnictwa]}

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez:

wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www.akademia.astor.com.pl przy konkretnej dacie danego szkolenia lubprzesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: akademia@astor.com.pl lub przesłanie faksem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Po otrzymaniu przez Akademię ASTOR wypełnionego formularza zgłoszeniowego, do 2 dni roboczych zostanie wystawione i wysłane, drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzenie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia bądź warsztatów. Po upływnie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem Akademii ASTOR.

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Akademia ASTOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób (min. 4 osoby).

5. Zmiana terminu szkolenia (warsztatów):

  • uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem (kontakt z Koordynatorem Akademii ASTOR),
  • zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie (warsztaty) do chwili ich rozpoczęcia,
  • w przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.

{/jkefel}{jkefel title=[Rezygnacja ze szkolenia]}

Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Akademii ASTOR mailowo lub telefonicznie.

2. Formularz zgłoszeniowy jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez uczestnika, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zapłata zostanie zwrócona w całości. W takiej sytuacji Spółka wystawi fakturę korygującą do dokonanej wcześniej zapłaty.
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia/warsztatów lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny szkolenia/warsztatów).

{/jkefel}{jkefel title=[Warunki płatności]}

Warunki płatności

1. Organizator pobiera opłaty za szkolenia/warsztaty z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury pro-forma, która wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź faksem do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

2. Fakturę pro-forma należy zapłacić przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Po otrzymaniu wpłaty za szkolenie Organizator wystawia fakturę VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę.

4. Brak zapłaty za usługę w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu/warsztatach i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Zamawiającego.

5. W szczególnych przypadkach Organizator może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem/warsztatami lub zastosować rabat.

6. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami netto. Do ceny jednostkowej doliczany jest podatek VAT , wg obowiązującej stawki.

{/jkefel}{jkefel title=[Uwagi organizacyjne]}

Uwagi organizacyjne

1. Cena szkolenia/warsztatów obejmuje:koszt szkolenia/warsztatów,komplet materiałów szkoleniowych,przerwy kawowe, minimum jeden gorący posiłek każdego dnia szkolenia,certyfikat (dyplom ukończenia kursu).

2. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.

3. Ochrona danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.

5. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

6. W przypadku reklamacji jakości usług szkoleniowych przez Uczestnika szkolenia, forma rekompensaty jest każdorazowo ustalana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem

{/jkefelend}


Kontakt

12 428 63 00
PL EN