Informacje podstawowe

1. Regulamin Usług Szkoleniowych (dalej jako „Regulamin”), określa warunki świadczenia usług szkoleniowych.

2 Organizatorem usług szkoleniowych w ramach Akademii ASTOR jest Astor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000120940, posługująca się numerem NIP 6760105127 oraz numerem REGON 008016680, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN, (zwana dalej „Organizatorem”). „Akademia ASTOR” stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną Organizatora, zajmującą się organizacją szkoleń.

3. Usługa szkoleniowa polega na możliwości udziału w szkoleniu prowadzonym w formie stacjonarnej, zdalnej lub on-line oraz na udziale w systemie szkoleń Akademii ASTOR, który pozwala uczestnikowi na uzyskiwanie informacji o przebytych szkoleniach, uzyskiwanie duplikatów uzyskanych certyfikatów ukończenia danego szkolenia oraz dostęp do narzędzi planowania ścieżki szkoleń w ramach Akademii ASTOR przez okres 15 lat od dnia zakończenia szkolenia.

4. Jeżeli usługa szkoleniowa jest świadczona jako jeden z elementów umowy pisemnej zawartej pomiędzy Organizatorem a podmiotem zamawiającym tę usługę, wówczas niniejszy Regulamin ma zastosowanie jedynie do sytuacji nieuregulowanych w owej umowie.

Zgłoszenie uczestnictwa

5. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez:

a) wypełnienie formularza umieszczonego na stronie https://www.astor.com.pl/szkolenia.html wybierając datę danego szkolenia;

b) przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: akademia@astor.com.pl

c) przesłanie faksem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Wysyłając zgłoszenie, Zamawiający dokonuje akceptacji Regulaminu.

6. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać podmiot zamawiający szkolenie (dalej jako: „Zamawiający”) oraz osobę lub osoby, które mają uczestniczyć w szkoleniu (dalej jako „Uczestnicy”). Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy musi być uprawniona do działania w imieniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o szkolenie.

7. Po otrzymaniu przez Akademię ASTOR wypełnionego formularza zgłoszeniowego, do 5 dni roboczych zostanie wystawione i wysłane, drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzenie zgłoszenia udziału w szkoleniu. Umowa o udział w szkoleniu pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym jest zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zawartej umowy.

8. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia bądź warsztatów. Po upływnie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem Akademii ASTOR.

9. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Akademia ASTOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się wymaganej dla danej lokalizacji liczby osób.

10. Zamawiający ma prawo zmieniać delegowanych przez siebie Uczestników szkolenia do chwili jego rozpoczęcia.

11. W przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia nie osiągnie wymaganego minimum, Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.

Rezygnacja ze szkolenia

12. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Akademii ASTOR mailowo na adres: akademia@astor.com.pl.


13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zapłata zostanie zwrócona w całości. W takiej sytuacji Organizator wystawi fakturę korygującą do dokonanej wcześniej zapłaty.


14. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W takim przypadku, a także w przypadku, gdy którykolwiek z Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego nie weźmie udziału w szkoleniu (z zastrzeżeniem ust. 13) Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny szkolenia).

Warunki płatności

15. Organizator pobiera opłaty za szkolenia z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury pro-forma, która wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź faksem do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

16. Fakturę pro-forma należy zapłacić przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

17. Po otrzymaniu wpłaty za szkolenie Organizator wystawia fakturę VAT najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie.


18. Brak zapłaty za usługę w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Zamawiającego.

19. W szczególnych przypadkach Organizator może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.

20. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami netto. Do ceny jednostkowej doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki.

Uwagi organizacyjne

21. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, certyfikat (dyplom ukończenia kursu), uczestnictwo w systemie szkoleń Akademii ASTOR, a także cenę posiłków, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane w informacji o szkoleniu zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora.

22. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem Uczestników ponosi Zamawiający.

Ochrona danych osobowych

23. Jeżeli Zamawiający jest osobą fizyczną, Administratorem danych osobowych Zamawiającego, przekazanych Organizatorowi w związku z realizacją szkolenia jest Astor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków.

Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są na potrzeby organizacji szkolenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako „RODO”).

24. Administratorem danych osobowych Uczestników, przekazanych Organizatorowi w związku z realizacją szkolenia jest Zamawiający. Zamawiający, wypełniając formularz zgłoszeniowy, potwierdza, iż jest uprawniony do przetwarzania przekazywanych danych osobowych na cele związane z organizacją szkolenia. Zamawiający, zawierając z Organizatorem umowę o udział w szkoleniu, powierza przetwarzanie tych danych Organizatorowi na potrzeby organizacji szkolenia.

25. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 23 i 24 powyżej będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi szkoleniowej (wskazany w punkcie 3 Regulaminu). Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to może być realizowane poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@astor.com.pl.
Podmiotom danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26. Zamawiający, a także każdy z Uczestników, może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz powiązane z Organizatorem spółki (wskazane na stronie pod adresem https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html ), na cele marketingowe. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym razie cofnięta poprzez wysłanie maila o odpowiedniej treści na adres: daneosobowe@astor.com.pl
Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te będą przetwarzana przez okres 15 lat.

27. Podmiotom danych osobowych, o których mowa w punkcie 23, 24 i 26 przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to może być realizowane poprzez wysłanie maila na adres daneosobowe@astor.com.pl. Podmiotom danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Składanie reklamacji

28. Reklamację jakości usług szkoleniowych Zamawiający powinien złożyć w formie pisemnej: osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres
Akademia ASTOR,
ul. Smoleńsk 29,
31-112 Kraków;

lub mailowo na adres akademia@astor.com.pl

Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni. Forma ewentualnej rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z Zamawiającym.

29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 i ma zastosowanie do umów zawartych na podstawie zgłoszeń uczestnictwa wysłanych po tym terminie.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone