Powstanie Akademii ASTOR

Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń firmy ASTOR - dystrybutora nowoczesnych rozwiązań przemysłowych w zakresie automatyzacji i zarządzania produkcją. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Inicjatywa skierowana jest do pracowników działów technicznych, jak również do kadry menedżerskiej firm produkcyjnych i integratorskich.

DSC 8896

Szkolenia Akademii ASTOR

Akademia ASTOR w swojej ofercie łączy teorię oraz wiedzę praktyczną z wykorzystaniem rozwiązań technicznych, stanowiąc bogate źródło informacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Oprócz warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki, Horner, Astraada, Epson i Korenix, kursanci mogą także uczestniczyć w szkoleniach biznesowych, jak Zarządzanie Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych.

 

DSC 8869

Trenerami Akademii ASTOR są certyfikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie omawianych zagadnień oraz o odpowiednim przygotowaniu dydaktycznym.

Szkolenia dopasowywane są do potrzeb kursantów, zaś warsztaty i seminaria, których program uwzględnia preferencje i realia konkretnych firm czy branż, organizowane na terenie całej Polski. Każdy uczestnik szkoleń Akademii ASTOR otrzymuje certyfikat o unikatowym numerze, autoryzowany przez konkretnego dostawcę produktowego ASTOR.

 

Akademia ASTOR w rejestrze instytucji szkoleniowych

Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Numer ewidencyjny Akademii ASTOR w rejestrze to 2.12/00014/2015.


Regulamin usług Szkoleniowych i Doradczych

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać przez:

wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www.akademia.astor.com.pl przy konkretnej dacie danego szkolenia lubprzesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: akademia@astor.com.pl lub przesłanie faksem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Po otrzymaniu przez Akademię ASTOR wypełnionego formularza zgłoszeniowego, do 2 dni roboczych zostanie wystawione i wysłane, drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzenie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia bądź warsztatów. Po upływnie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem Akademii ASTOR.

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Akademia ASTOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób (min. 4 osoby).

5. Zmiana terminu szkolenia (warsztatów):

Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem (kontakt z Koordynatorem Akademii ASTOR),
zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie (warsztaty) do chwili ich rozpoczęcia,
w przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na inny termin.


Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Akademii ASTOR mailowo lub telefonicznie.

2. Formularz zgłoszeniowy jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez uczestnika, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zapłata zostanie zwrócona w całości. W takiej sytuacji Spółka wystawi fakturę korygującą do dokonanej wcześniej zapłaty.
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia/warsztatów lub nie wzięcia udziału w szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny szkolenia/warsztatów).

 

Warunki płatności

1. Organizator pobiera opłaty za szkolenia/warsztaty z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury pro-forma, która wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź faksem do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.

2. Fakturę pro-forma należy zapłacić przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Po otrzymaniu wpłaty za szkolenie Organizator wystawia fakturę VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę.

4. Brak zapłaty za usługę w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu/warsztatach i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Zamawiającego.

5. W szczególnych przypadkach Organizator może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem/warsztatami lub zastosować rabat.

6. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami netto. Do ceny jednostkowej doliczany jest podatek VAT , wg obowiązującej stawki.

 

Uwagi organizacyjne

1. Cena szkolenia/warsztatów obejmuje:koszt szkolenia/warsztatów,komplet materiałów szkoleniowych,przerwy kawowe, minimum jeden gorący posiłek każdego dnia szkolenia,certyfikat (dyplom ukończenia kursu).2. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkolenia.

3. Ochrona danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.

5. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

6. Reklamację jakości usług rozwojowych (szkoleniowych lub doradczych) Klient powinien złożyć w firmie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Akadamia ASTOR,
ul. Smoleńsk 29,
31-112 Kraków  

Firma Astor ustosunkuje się do rekamacji w terminie 21 dni również w formie pisnemnej. Forma ewentualnej rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

 

Dane rejestrowe
Akademii ASTOR

ASTOR Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

NIP: 6760105127

REGON: 008016680

KRS: 0000120940

adres e-mail:akademia@astor.com.pl

Kontakt.w sprawie szkoleń

Miasto
Anna Jankowska

Poznaj naszych trenerów

Nasi trenerzy to absolwenci uczelni technicznych i nierzadko studiów podyplomowych - pracownicy ASTORa z doświadczeniem w branży automatyki, kompetencjami pedagogicznymi i kwalifikacjami w zarządzaniu projektami.

Wielu z nich od wielu lat prowadzi wsparcia techniczne dla klientów i pomaga przy rozwiązywaniu praktycznych problemów. Nasi trenerzy posiadają aktualne certyfikaty trenerskie.

Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone