ASTOR SP. Z O.O.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120940; NIP 676-01-05-127; kapitał zakładowy: 1 164 930,00 zł, BDO: 000014755 (zwana dalej „ASTOR”).
2. Niniejsze OWS dostępne są w siedzibie ASTOR oraz na stronie internetowej: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html
3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ASTOR, katalogi, cenniki, broszury i inne informacje skierowane do kupującego nie stanowią oferty, nawet jeżeli została w nich zamieszczona cena sprzedaży, chyba że co innego wynika z odrębnego oświadczenia ASTOR.

§ 2. UMOWA SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy ASTOR i kupującym może zostać zawarta w dowolnej formie dopuszczonej przez prawo.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy sprzedaży i niniejszymi OWS, decydują postanowienia umowy sprzedaży.

§ 3. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa zakupionego towaru zostanie zrealizowana przez ASTOR jednorazowo, chyba że Strony zadecydują o realizacji dostawy partiami.
2. Zakupiony towar zostanie postawiony przez ASTOR do odbioru przez kupującego w siedzibie firmy ASTOR lub innym miejscu wskazanym przez ASTOR, na warunkach EXW (zgodnie z zasadami INCOTERMS 2020) lub przekazany przewoźnikowi na warunkach CPT/CIP (zgodnie z zasadami INCOTERMS 2020). ASTOR zawiadomi kupującego o przewidywanym terminie dostawy towaru.
3. Jeżeli kupujący nie dokona fizycznego odbioru zakupionego towaru w terminie wskazanym przez ASTOR, ASTOR będzie uprawniony do przechowania towaru w pomieszczeniach ASTOR lub w innym miejscu wybranym samodzielnie przez ASTOR na ryzyko kupującego oraz do obciążenia kupującego zryczałtowanym wynagrodzeniem za przechowywanie towaru na kwotę wynoszącą 0,5 % umówionej ceny towaru za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania towaru o ile ASTOR nie ustali innych warunków.
4. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, terminy dostaw wskazane w umowie sprzedaży mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są wiążące. ASTOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie towaru.
5. Termin dostawy zakupionego towaru jest uzależniony od przekazania przez kupującego do ASTOR wszystkich informacji, specyfikacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przez ASTOR umowy sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu lub w terminie uzgodnionym przez Strony.
6. Terminowa dostawa zakupionego towaru jest uzależniona od przestrzegania przez kupującego ustalonych warunków i terminów płatności oraz innych obowiązków spoczywających na kupującym wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz niniejszych OWS.
7. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych w terminie płatności (wynikających z jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego ASTOR z kupującym), ASTOR może wstrzymać realizację złożonego przez kupującego zamówienia, do czasu zapłaty należności przez kupującego.
8. Termin dostawy zakupionego towaru ulega przesunięciu o okres pozostawania przez kupującego w opóźnieniu co do realizacji jego obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz niniejszych OWS.

§ 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W przypadku braku określenia w umowie warunków płatności, płatność powinna zostać dokonana przez kupującego w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy ASTOR.
2. Wszystkie ceny są podane bez jakiegokolwiek miejscowego podatku VAT lub innych miejscowych podatków, o ile nie postanowiono wyraźnie inaczej.
3. ASTOR będzie mieć prawo do obciążania kupującego odsetkami maksymalnymi za opóźnienie w zapłacie w razie opóźnienia się kupującego z zapłatą jakichkolwiek należnych kwot.
4. Kupujący może złożyć do ASTOR wniosek o przyznanie limitu kredytowego. W takiej sytuacji kupujący przekaże ASTOR wszelkie informacje finansowe niezbędne wedle oceny ASTOR do obliczenia i ewentualnego przyznania limitu kredytowego.
5. Kupujący zobowiązany jest do regulowania swoich należności w walucie wskazanej na fakturze VAT. Płatności w walucie innej niż wskazana na fakturze VAT wymaga potwierdzenia przez ASTOR w formie pisemnej lub mailowej.
6. Płatności otrzymywane przez ASTOR od kupującego będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet spłaty najstarszych zobowiązań kupującego wobec ASTOR, nawet, jeżeli płatności będą dokonywane przez kupującego ze wskazaniem zaliczenia na poczet konkretnego zobowiązania na podstawie odpowiedniej faktury.

§ 5. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. O ile umowa sprzedaży nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, zakupiony towar pozostaje własnością ASTOR do chwili zapłaty przez kupującego całej umówionej ceny sprzedaży.

§ 6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. O ile umowa sprzedaży nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, na kupującego nie przechodzą prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) związane z towarem, jak również nie zostaje mu udzielona licencja na korzystanie z tych praw.

§ 7. GWARANCJA

1. ASTOR udziela kupującemu gwarancji, iż zakupiony towar jest wolny od wad. Szczegółowe terminy i warunki gwarancji na towary oferowane przez ASTOR określone zostały w Ogólnych Warunkach Gwarancji ASTOR, które zostały opublikowane na stronie internetowej: https://www.astor.com.pl/sklep/ogolne_warunki_odpowiedzialnosci_astor_za_wady_towaru
2. Wyłącza się odpowiedzialność ASTOR względem kupującego opartą na zasadach rękojmi.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. ASTOR przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy kurs EURO do złotego ulegnie zmianie o więcej niż 10% od momentu złożenia zamówienia. Z powyższego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży ASTOR może skorzystać w terminie 90 licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2. ASTOR przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy kupujący nie uiści terminowo zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Z powyższego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży ASTOR może skorzystać w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

§ 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Odpowiedzialność ASTOR względem kupującego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy sprzedaży towaru ograniczona jest do ceny tego towaru.
2. Wyłącza się odpowiedzialność ASTOR względem kupującego za utracony zysk.
3. Ograniczenia odpowiedzialności ASTOR względem kupującego przewidziane w niniejszym paragrafie nie znajdują zastosowania w przypadku szkody wyrządzone przez ASTOR umyślnie.
4. Jeżeli jakikolwiek towar dostarczony kupującemu przez ASTOR zostanie sprzedany lub przejdzie w posiadanie lub pod kontrolę osoby trzeciej, kupujący zwolni ASTOR od odpowiedzialności i zabezpieczy przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez takie osoby trzecie w związku z takim towarem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności ASTOR z tytułu udzielonej gwarancji, którą regulują Ogólne Warunki Gwarancji ASTOR

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy sprzedaży towaru z powodu działania „siły wyższej”.
2. Za „siłę wyższą” uważa się zdarzenia niezależne od stron umowy, których zaistnienia nie można było przewidzieć, ani im zapobiec jak klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne, akty terroryzmu, epidemie, nakazy i zakazy władz państwowych lub administracyjnych.
3. Za „siłę wyższą” uważa się również stan epidemii, w tym stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2.
4. Strona, która na skutek działania „siły wyższej” nie może terminowo wypełnić swoich zobowiązań, winna niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformować na piśmie drugą stronę o zaistnieniu tych okoliczności.
5. Ustąpienie okoliczności „siły wyższej” należy również niezwłocznie zgłaszać drugiej stronie.
6. Jeżeli w wyniku działania „siły wyższej” wykonanie zobowiązań umowy sprzedaży przez jedną ze stron miałoby ulec opóźnieniu o więcej niż 3 miesiące, wówczas każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży ze skutkiem ex nunc.
7. Po ustąpieniu przeszkód powstałych w wyniku „siły wyższej” strony są zobowiązane do niezwłocznej dalszej realizacji postanowień umowy sprzedaży. Termin wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży ulega wówczas przesunięciu o okres trwania przeszkód związanych z wystąpieniem „siły wyższej”.

§ 11. DANE OSOBOWE

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE ASTOR

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki kupującego wynikające z zawartej umowy sprzedaży nie mogą zostać scedowane na podmioty trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody ASTOR
2. Wszystkie zawarte przez strony umowy sprzedaży będą podlegały polskiemu prawu.
3. Wyłączną jurysdykcję dla rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających ze wszystkich zawartych przez strony umów sprzedaży będą miały sądy właściwe dla siedziby ASTOR.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS będzie nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałej części OWS oraz zawartej przez strony umowy sprzedaży towaru, której stanowią część.

Kontakt

12 428 63 00
PL EN