Ogólne warunki odpowiedzialności za wady towaru

1. Niniejsze Ogólne warunki odpowiedzialności za wady towaru stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ASTOR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120940 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 676-01-05-127, oraz REGON: 008016680, (dalej jako „ASTOR”) a nabywcami (dalej jako „Kupujący”) oferowanych przez nią towarów (dalej jako „Towary”).

2. ASTOR udziela Kupującemu gwarancji na zakupione Towary na warunkach określonych poniżej.

3. Gwarancja udzielona przez ASTOR obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru Kupującemu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 okres gwarancji wynosi:

 • 60 miesięcy na produkty serii PACSystems RX3i (numery katalogowe rozpoczynające się od IC694 i IC695)
 • 60 miesięcy na QuickPanele+ (numery katalogowe rozpoczynające się od IC755) zakupione do 31.03.2021 roku
 • 24 miesiące na QuickPanele+ (numery katalogowe rozpoczynające się od IC755) zakupione od 01.04.2021 roku
 • 24 miesiące na pozostałe produkty firmy Emerson,
 • 24 miesiące na produkty firmy Horner,
 • 54 miesiące na produkty serii JET-NET i JET-CON,
 • 30 miesięcy na produkty Astraada, zakupione po 1.02.2023
 • 24 miesiące na produkty Astraada zakupione przed 1.02.2023
 • 24 miesiące na produkty Astraada TAB oraz 12 miesięcy na baterie w Astraada TAB
 • 30 miesięcy na produkty Astraada DRV oraz Astraada HMI z serii AS46, zakupione przed 1.02.2023
 • 24 miesiące na roboty przemysłowe Kawasaki Robotics (wymagany przegląd po 12 miesiącach),
 • 24 miesiące na roboty przemysłowe EPSON (wymagany przegląd po 12 miesiącach),
 • 18 miesięcy na produkty PacDrive firmy Schneider Electric,
 • 6,9 lub 12 miesięcy na produkty wyprzedażowe,
 • 12 miesięcy na pozostałe Towary.

6. Strony mogą ustalić w umowie inny okres gwarancji na dany Towar.

7. Jeżeli w opisie Towaru zamieszczonym na stronach internetowych ASTOR, lub w ofercie skierowanej przez ASTOR do Kupującego, znajduje się informacja o skróconym okresie gwarancji, wówczas gwarancja udzielana jest na okres wskazany w tym opisie.

8. Kupujący ma obowiązek dokonać zgłoszenia wady objętej gwarancją w terminie 1 miesiąca od dnia jej ujawnienia, pod rygorem utraty roszczeń z gwarancji.

9. Odpowiedzialność ASTOR względem Kupujących z tytułu rękojmi za zakupione Towary jest wyłączona.

10. Kupujący dokonuje zgłoszenia gwarancyjnego wysyłając e-mail na adres: drz@astor.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 12-428-63-10. W zgłoszeniu gwarancyjnym Kupujący zobowiązany jest podać następujące informacje: dane kontaktowe, symbol i numer fabryczny modułu, dokładny opis wady, adres mailowy, na który ma zostać wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego oraz adres, z którego ASTOR odbierze zgłaszany Towar. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, mailem na podany w zgłoszeniu adres mailowy. W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia znajduje się informacja o nadanym numerze zgłoszenia gwarancyjnego oraz o dalszej procedurze realizacji uprawnień z gwarancji.

11. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymane przez Kupującego zawiera informację, czy Towar zostanie naprawiony w siedzibie ASTOR, czy też zachodzą podstawy do dokonania naprawy w miejscu, w którym znajdował się Towar w chwili ujawnienia wady.

12. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie przygotować Towar do odbioru przez firmę kurierską zleconą przez ASTOR, we wskazanym w potwierdzeniu czasie oraz wydać Towar wskazanej powyżej firmie kurierskiej.

13. ASTOR pokrywa koszty przesyłki wykonanej zgodnie z punktem 12, z zastrzeżeniem pkt 19.

14. W ramach procedury gwarancyjnej ASTOR dokona, wg swojego wyboru, naprawy Towaru, lub wymiany na nowy, z zastrzeżeniem pkt 19.

15. Naprawa, lub wymiana Towaru na nowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia ASTOR Towaru wraz z kompletnie wypełnionym formularzem gwarancji. W przypadku, gdy naprawa będzie dokonywana w miejscu, w którym znajdował się Towar w chwili ujawnienia wady, naprawa będzie dokonana w terminie 30 dni od dnia dokonania przez Kupującego kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego, zawierającego informację o miejscu, w którym znajduje się Towar.

16. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie Kupującego, ASTOR może zdecydować o wypożyczeniu modułu zastępczego do czasu rozpatrzenia gwarancji.

17. Jeżeli w opisie Towaru zamieszczonym na stronach internetowych ASTOR, lub w ofercie skierowanej przez ASTOR do Kupującego, znajduje się informacja o tym, iż Towar był użytkowany do celów demonstracyjnych, towar ten objęty jest gwarancją wyłącznie w zakresie jakości uwzględniającej jego normalne zużycie, w szczególności Towar taki może nosić ślady użytkowania. Kupujący jest uprawniony w ramach gwarancji wyłącznie do żądania naprawy Towaru używanego. Ewentualna wymiana Towaru używanego, lub jego poszczególnych części w ramach gwarancji jest możliwa tylko wówczas, gdy ASTOR dysponuje odpowiednim Towarem używanym, lub częściami używanymi, o podobnych właściwościach. Jeżeli ASTOR nie ma możliwości naprawy lub wymiany Towaru, cena zakupu Towaru zostanie zwrócona Kupującemu.

18. Po usunięciu wady, Towar zostanie zwrócony Kupującemu na koszt ASTOR.
19. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest bezzasadne, lub bezpodstawne, Kupujący zobowiązany jest zwrócić ASTOR koszty przesyłki oraz poniesione przez ASTOR koszty związane z badaniem Towaru.

20. Odpowiedzialność ASTOR z tytułu gwarancji nie obejmuje:

a. zużycia części eksploatacyjnych (baterie, smary, bezpieczniki, kable, przewody itp.),
b. wad Towaru spowodowanych używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
c. wad spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (czynniki atmosferyczne, szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
d. zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych obudowy Towaru,
e. wad powstałych na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem Towaru, lub niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi, w szczególności używania niewłaściwego zasilania do Towaru, nie stosowania zasad konserwacji Towaru wskazanych w instrukcji, nie dokonywania przeglądów w terminach wskazanych w instrukcji (w szczególności dla robotów przemysłowych: co 5000h – Mały Przegląd Robota, co 10000h – Duży Przegląd Robota, nie rzadziej niż raz do roku), lub dokonywania przeglądów przez podmioty nieuprawnione, tj. podmioty nie działające w imieniu producenta, lub ASTOR;
f. jakichkolwiek wad Towaru w przypadku zerwania, lub uszkodzenia numerów fabrycznych Towaru,
g. jakichkolwiek wad Towaru w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, lub napraw Towaru przez osoby nieuprawnione, tj. podmioty nie działające w imieniu ASTOR.

21.Odpowiedzialność ASTOR z tytułu gwarancji jest ograniczona do wartości Towaru. Wyłączona jest odpowiedzialność ASTOR z tytułu utraconych korzyści.

22.ASTOR przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego określa dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ASTOR”, z którym można zapoznać się pod adresem: https://www.astor.com.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-grupie-astor.html