Zapytania HTTP w AVEVA Edge « Wróć do dokumentacji

Podczas przygotowywania aplikacji w oprogramowaniu AVEVA Edge może zdarzyć się konieczność wykorzystania komunikacji po REST API (zapytania HTTP). Oprogramowanie AVEVA Edge nie posiada dedykowanego drivera komunikacyjnego (takiego jak OI.WEBSVC), które pozwalałoby na zestawienie takiej komunikacji, w związku z czym konieczne jest wykorzystanie funkcji skryptowych VBS. Najprostszy sposób przygotowania funkcji obsługujących zapytania GET i POST został przedstawiony poniżej:

Function HTTPGet(sURL)
    Dim oHTTP
    Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
 
    oHTTP.open "GET",sURL,False
    oHTTP.send
    HTTPGet = oHTTP.responseText
 
End Function

Function HTTPPost(sURL,sRequest)
    Dim oHTTP
    Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
 
    oHTTP.open "GET",sURL,False
    oHTTP.setRequestHeader "Content-Type","application/json"
    oHTTP.setRequestHeader "Content-Length",Len(sRequest)
    oHTTP.send sRequest
    HTTPGet2 = oHTTP.responseText
 
End Function

Wywołanie powyższej funkcji można dodać, na przykład pod przyciskiem:
Przechwytywanie.PNG.png


tmpBD45.png	
				
	 	


	

		 

	

					 	
					        		

		        

 		      

		          		       	

				

Kontakt

12 428 63 00
PL EN