Regulamin Sklepu Internetowego ASTOR

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego ASTOR określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ASTOR. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Serwisów Internetowych ASTOR. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym regulaminie, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisów Internetowych ASTOR.

1.2. Sklep internetowy ASTOR dostępny jest pod adresem: www.astor.com.pl/sklep

1.3. W ramach Sklepu Internetowego ASTOR prowadzona jest sprzedaż Towarów i e-szkoleń za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Zakupy w Sklepie Internetowym ASTOR mogą być dokonywane wyłącznie na potrzeby związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Użytkowników dokonujących zakupów.

1.5. ASTOR może w przypadku części Towarów zastrzec możliwość ich kupowania w Sklepie Internetowym ASTOR wyłącznie przez Użytkowników mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą sytuacji, gdy sprzedaż Towaru Użytkownikowi mającemu siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałaby przepisy prawa, lub postanowienia umów zawartych przez ASTOR z producentami lub dystrybutorami Towarów.

1.6. Informacja o Towarach i e-szkoleniach zamieszczana w Serwisach Internetowych ASTOR nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

1.7. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie internetowej Sklepu Internetowego ASTOR podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztu przesłania Towaru do Użytkownika. Informacja o kosztach przesłania towaru zamieszczona jest pod adresem: http://www.astor.com.pl/sklep/warunki-dostawy/

1.8. ASTOR ma prawo do zmiany cen Towarów i e-szkoleń zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego ASTOR, zmiany asortymentu, usuwania Towarów lub e-szkoleń, zamieszczania nowych Towarów lub e-szkoleń, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego ASTOR, oraz wprowadzania w nich zmian. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego ASTOR są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

1.9. W przypadku sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży, specjalnymi cenami objęta jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień dotyczących sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych specjalnymi warunkami.

2. Składanie zamówień i zawarcie umowy

2.1. Zamówienia na Towary i e-szkolenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu transakcyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu Internetowego ASTOR, a realizowane są w kolejności ich wpływania. Zamówienia kierowane do Sklepu Internetowego ASTOR w innej formie (w szczególności przez telefon, fax, email) nie będą realizowane.

2.2. W celu złożenia zamówienia na zakup Towaru, lub e-szkolenia, należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego ASTOR oraz zaakceptować warunki Regulaminu Serwisów Internetowych ASTOR i niniejszego Regulaminu, a w przypadku zakupu Towarów – zaakceptować również Ogólne warunki odpowiedzialności ASTOR za wady towarów. Wymagane jest podanie w formularzu zamówienia kompletnych danych Użytkownika dokonującego zakupu, wraz z numerem NIP. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia ASTOR ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.

2.3. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Sklep Internetowy ASTOR przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

2.4. Płatności za zamówienia dokonywać można po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznych dokonywanych poprzez system PayU.pl, a w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Towaru, także gotówką w lokalu ASTOR przy ul. Smoleńsk 29 w Krakowie, przy odbiorze Towaru, na ręce upoważnionej do tego osoby.

2.5. Umowa o zakup Towaru, lub usługi jest zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności za zamówienie. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru, umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem dokonania płatności i odbioru Towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.6. Jeżeli Towary zamówione przez Użytkownika nie są dostępne w magazynie Sklepu Internetowego ASTOR, Użytkownik jest informowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu maila z informacją o możliwym terminie realizacji zamówienia, Użytkownik, celem zakupu Towaru, zobowiązany jest ponownie złożyć zamówienie na Towar objęty informacją.

2.7. Jeżeli, pomimo niedostępności zamówionych Towarów, Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcie zamówienia i opłaci zamówienie, ASTOR będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ASTOR będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Użytkownika opłaconych przez niego kwot niezwłocznie na konto, z którego płatność została dokonana. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone będzie Użytkownikowi za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia. ASTOR poinformuje również Użytkownika o możliwym czasie realizacji zamówienia. Użytkownik, celem zakupu Towaru, zobowiązany jest ponownie złożyć zamówienie na Towar objęty informacją.

3.Realizacja zamówienia i zasady dokonywania płatności

3.1. Jeżeli zamówienie na zakup Towaru, lub e-usługi zostało złożone i opłacone przed godziną 13:00 w dniu roboczym, jest ono realizowane przez Sklep Internetowy ASTOR tego samego dnia.

3.2. Jeżeli zamówienie na zakup Towaru, lub e-usługi zostało złożone i opłacone o godzinie 13:00 lub później w dniu roboczym, lub o jakiejkolwiek porze w sobotę lub dniu wolnym od pracy, zamówienie będzie realizowane w najbliższym dniu roboczym.

3.3. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję zapłaty przy odbiorze osobistym Towaru, wówczas odbiór Towaru będzie możliwy po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia o przygotowaniu Towaru do odbioru. Odbiór towaru możliwy jest wyłącznie w lokalu ASTOR przy ul. Smoleńsk 29 w Krakowie.

3.4. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie:

a)     zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym ASTOR (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych),

b)     otrzymania informacji od serwisu PayU.pl  o opłaceniu zamówienia (w przypadku elektronicznych przelewów internetowych PayU.pl),

c)     wpłaceniu kwoty ceny w lokalu ASTOR, o którym mowa w punkcie 3.3, osobie upoważnionej do pobierania takich opłat, oraz wystawieniu przez tę osobę pokwitowania (w przypadku płatności przy odbiorze osobistym Towaru).

3.5. Przez zrealizowanie zamówienia, o którym mowa w punktach 3.1. i 3.2., dotyczącego sprzedaży Towaru, rozumie się wydanie przez ASTOR zamówionego Towaru firmie kurierskiej celem doręczenia go Użytkownikowi kupującemu ten Towar. Zamówiony Towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez ASTOR. Koszt przesłania Towaru ponosi Użytkownik kupujący Towar. 

3.6. ASTOR dokona wyboru firmy kurierskiej, która w normalnych okolicznościach z reguły dostarcza przesyłki następnego dnia roboczego po ich nadaniu przez ASTOR, przy czym ASTOR nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze dostarczenie Towaru Użytkownikowi.

3.7. Przez zrealizowanie zamówienia, o którym mowa w punktach 3.1. i 3.2., dotyczącego e-szkolenia, rozumie się udostępnienie Użytkownikowi czasowego dostępu do kursu internetowego w formie filmów wideo prezentujących wiedzę z określonego zakresu.

3.8. Udostępnienie Użytkownikowi e-szkolenia odbywa się poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości z łączem do e-szkolenia, za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.

3.9. E-szkolenie udostępniane jest Użytkownikowi na 1 rok. Bieg okresu dostępu do kursu internetowego rozpoczyna się z momentem wysłania Użytkownikowi wiadomości potwierdzającej udostępnienie e-szkolenia, o której mowa w mowa w punkcie 3.8.

4.Postanowienia końcowe

4.1. Wszystkie materiały znajdujące się w e-szkoleniach, obejmujące teksty, zdjęcia, grafikę, filmy, dźwięki oraz wybór i układ treści oraz grafik, stanowią utwór i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Użytkownik, który zakupił e-szkolenie nie jest uprawniony do udostępniania e-szkolenia osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego zatrudnianych. Użytkownik nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania, ani rozpowszechniania e-szkolenia, ani żadnego jego fragmentu.

4.2. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością ASTOR za wady zakupionego TOWARU uregulowane są w Ogólnych warunkach odpowiedzialności ASTOR za wady towaru. Reklamacje dotyczące usługi e-szkolenia składane są i realizowane na zasadach określonych w Regulaminie Serwisów Internetowych ASTOR.

4.3. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma dostęp do treści zaakceptowanego przez siebie Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Ogólnych warunków odpowiedzialności ASTOR za wady towaru.

4.4.ASTOR przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ASTOR”, z którym można zapoznać się pod adresem: https://www.astor.com.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-grupie-astor.html.

4.5. Przy zakupie Towarów w Sklepie Internetowym ASTOR naliczane są Jednostki Pomocy Technicznej ASTOR, na warunkach określonych w Regulaminie Pomocy Technicznej. W regulaminie tym wskazane są również zasady objęcia zakupionych Towarów Pomocą Techniczną ASTOR.

4.6. Do niniejszego Regulaminu oraz do zawieranych na jego podstawie umów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2016r.