Regulamin Serwisów Internetowych ASTOR

 1. Postanowienia ogólne.

1.1.        Niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych ASTOR określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisów Internetowych ASTOR.

1.2.        Ilekroć w Regulaminie Serwisów Internetowych ASTOR użyte jest sformułowanie:

a)     ASTOR – rozumie się przez to ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120940; NIP 676-01-05-127; kapitał zakładowy: 1 164 930,00 zł, BDO: 000014755 (zwana dalej „ASTOR”), korzystającą z adresów elektronicznych: info@astor.com.plsprzedaz@astor.com.pl, sklep@astor.com.plinfo@astor24.pl, sprzedaz@astor24.pl 

b)     Serwisy Internetowe ASTOR – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych ASTOR w domenie astor.com.pl oraz astor24.pl, posiadających funkcjonalności i cechy określone w Regulaminie, w skład których wchodzą: Serwisy Internetowe ASTOR działająca pod adresem http://platforma.astor.com.pl, Sklep Internetowy ASTOR działający pod adresem http://www.astor.com.pl/sklep oraz serwis główny http://www.astor.com.pl  

c)     Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika w Serwisach Internetowych ASTOR.

d)     Login – rozumie się przez to identyfikator Użytkownika, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Użytkownika w Serwisach Internetowych ASTOR.

e)     Konto – rozumie się przez to aplikację, za pośrednictwem której Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług świadczonych przez ASTOR na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, dostępną dla Użytkownika poprzez przesłanie do ASTOR prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego zamieszczonego w jednym z Serwisów Internetowych ASTOR.

f)      Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług świadczonych przez ASTOR za pomocą Serwisów Internetowych ASTOR.

g)     Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który celem korzystania z niektórych usług świadczonych przez ASTOR za pomocą Serwisów Internetowych ASTOR, dokonał rejestracji w jednym z Serwisów Internetowych ASTOR, zakładając Konto;

h)     Regulamin – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych ASTOR.

i)      Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez ASTOR drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisów Internetowych ASTOR.

j)      e-szkolenie – rozumie się przez to Usługi polegające na udzieleniu Użytkownikowi czasowego dostępu do kursu internetowego w formie filmów wideo prezentujących wiedzę z określonego zakresu.

k)     Towar – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez ASTOR Użytkownikom za pośrednictwem Serwisów Internetowych ASTOR.

l)      Lokalny Administrator – osoba upoważniona przez Użytkownika do zarządzania i koordynowania w imieniu Użytkownika czynnościami dotyczącymi korzystania przez Użytkownika z Serwisów Internetowych ASTOR.

1.3.        ASTOR jest usługodawcą Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów internetowych ASTOR.

 

2. Rodzaje i zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisów Internetowych ASTOR.

2.1.        W ramach Serwisów Internetowych ASTOR świadczone są Usługi dostępne dla wszystkich Użytkowników oraz Usługi dostępne wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.

2.2.        W ramach Usług dostępnych dla wszystkich Użytkowników, świadczone są następujące Usługi:

a)     dostęp do zamieszczonych w Serwisach Internetowych ASTOR informacji technicznych i handlowych o Towarach oraz o usługach świadczonych przez ASTOR.

b)     system zgłoszenia udziału w szkoleniach, umożliwiający Użytkownikowi zawarcie umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez ASTOR. Usługa ta świadczona jest na warunkach określonych szczegółowo w „regulaminie szkoleń”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

c)     usługa newslettera polegająca na rozsyłaniu drogą mailową informacji o Towarach i usługach ASTOR Użytkownikom którzy zamówili tą usługę.

2.3.        W ramach Usług dostępnych wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych, świadczone są następujące usługi:

a)     Usługa dostępu do informacji o Towarach zakupionych u ASTOR przez danego Użytkownika Zarejestrowanego,

b)     Usługa dostępu do informacji o przebytych przez Użytkownika zarejestrowanego szkoleniach organizowanych przez ASTOR oraz o szkoleniach organizowanych w przyszłości, na które Użytkownik zarejestrowany może się zapisać. Moduł pozwala także na wygenerowanie dyplomu ze szkoleń, w których uczestniczył Użytkownik,

c)     Usługa Sklepu Internetowego, umożliwiająca Użytkownikom Zarejestrowanym zakup Towarów i e-szkoleń, świadczona na warunkach uregulowanych szczegółowo w „Regulaminie Sklepu Internetowego ASTOR”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

d)     Usługa wsparcia technicznego w ramach systemu „Pomoc Techniczna ASTOR”, świadczona na warunkach określanych w Regulaminie systemu „Pomoc Techniczna ASTOR”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2.4.        Proces rejestracji Użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz aktywacji Konta przez Użytkownika poprzez kliknięcie na link wysłany przez ASTOR na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy w imieniu Użytkownika czynności związane z korzystaniem z Serwisów Internetowych ASTOR będzie wykonywało kilka osób, Lokalny Administrator określi w formularzu rejestracyjnym te osoby, poprzez wypełnienie stosownych rubryk formularza rejestracyjnego.

2.5.        Informacje o Użytkowniku i innych osobach zawarte w formularzu rejestracyjnym są informacjami poufnymi, do których dostęp i możliwość edycji ma Użytkownik, ASTOR, oraz – w imieniu Użytkownika - Lokalny Administrator.

2.6.        Utworzenie Konta wymaga w szczególności podania adresu poczty elektronicznej stanowiącego jednocześnie Login, podania Hasła oraz danych dotyczących Użytkownika i osób upoważnionych do działania w imieniu Użytkownika, które są określone w formularzu rejestracyjnym.

2.7.        Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, ASTOR może przesyłać automatyczne generowane  informacje dotyczące procesu rejestracji, oraz inne informacje techniczne.

2.8.        Użytkownik wypełniając formularz i akceptując Regulamin oświadcza, że jest właścicielem danego adresu poczty elektronicznej oraz podaje prawdziwe dane identyfikacyjne i inne informacje zamieszczane w formularzu rejestracyjnym, w tym prawdziwe dane osobowe osoby wypełniającej formularz rejestracyjny w imieniu Użytkownika.

2.9.      Wszystkie materiały opublikowane w Serwisach Internetowych ASTOR są chronione prawem autorskim. Zabronione jest ich kopiowanie, przedrukowywanie oraz wykorzystywanie w innych serwisach lub stronach internetowych, a także w jakikolwiek inny sposób, w całości lub części, bez zgody ASTOR wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

3.1.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR następuje w ramach umowy o świadczenie Usług zawartej przez Użytkownika z ASTOR.

3.2.        Umowa o świadczenie Usług dostępnych dla wszystkich Użytkowników, o których mowa w punkcie 2.2., zostaje zawarta poprzez korzystanie przez Użytkownika z Serwisów Internetowych ASTOR i trwa przez czas korzystania z Serwisów Internetowych.

3.3.        Zawarcie umowy o Usługę Newslettera następuje poprzez:

a)     wysłanie przez Użytkownika formularza zamówienia newlettera zamieszczonego na stronach Serwisów Internetowych ASTOR,

b)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia dla celów świadczenia usługi newsletter i dla celów marketingowych,

c)     zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu,

d)     aktywację linku zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysłanej celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Rozwiązanie umowy następuje poprzez kliknięcie na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdej wiadomości elektronicznej, przesłanej w ramach Usługi newsletter.

3.4.        Umowa o świadczenie Usług dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych, o których mowa w punkcie 2.3., zostaje zawarta na czas nieoznaczony poprzez założenie Konta. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie Konta z Serwisów Internetowych ASTOR na wniosek Użytkownika przesłany do ASTOR za pomocą poczty elektronicznej na adres info@astor.com.pl. Usunięcie Konta Użytkownika nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez ASTOR wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

ASTOR może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem poprzez usunięcie Konta z Serwisów Internetowych ASTOR w trybie natychmiastowym, w przypadku, w którym Użytkownik korzysta z Serwisów Internetowych ASTOR niezgodnie z prawem lub niezgodnie z Regulaminem lub odrębnymi regulaminami określonymi przez ASTOR. W przypadku podjęcia przez ASTOR czynności określonej w zdaniu poprzedzającym ponowne założenie Konta w Serwisach Internetowych ASTOR będzie niemożliwe, z wyjątkiem indywidualnych przypadków, w których ASTOR może wyrazić zgodę na ponowne założenie Konta.

3.5.        W przypadku usunięcia Konta z Serwisów Internetowych ASTOR, ASTOR przechowuje adres poczty elektronicznej, oraz inne dane podane przez Użytkownika ASTOR przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, w celu potwierdzenia faktu istnienia oraz usunięcia Konta, oraz w celu uniemożliwienia ponownego założenia Konta w Serwisach Internetowych ASTOR.

 

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR i współpracy z systemem teleinformatycznym ASTOR.

4.1.       Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR jest posiadanie połączenia z Internetem.

4.2.        Prawidłowe korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR wymaga używania przeglądarki w dwóch ostatnich najnowszych wersjach wybranych spośród: Mozilla Firefox, lub Google Chrome, lub Internet Explorer, lub Opera.

4.3.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR za pomocą komputera wyposażonego w system operacyjny Windows jest możliwe poprzez użycie systemu operacyjnego: Windows Vista, lub Windows XP, lub Windows 7, lub nowszych.

4.4.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR za pomocą komputera wyposażonego w system operacyjny Mac jest możliwe poprzez użycie systemu operacyjnego: Lion (10.7), lub Snow Leopard (10.6).

4.5.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR za pomocą komputera wyposażonego w system operacyjny Linux jest możliwe.

4.6.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR za pomocą telefonów komórkowych lub tabletów wyposażonych w system operacyjny Android jest możliwe poprzez użycie systemy operacyjnego Android w wersji Eclair lub nowszych (Android 2.1+).

4.7.        Korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR za pomocą telefonów komórkowych iPhone lub tabletów iPad jest możliwe poprzez użycie systemu operacyjnego iOS 3.0 lub nowszych (iOS 3.0+).

4.8.        Prawidłowe korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR wymaga używania ekranu o minimalnej rozdzielczość 1024x768 pikseli.

4.9.        Prawidłowe korzystanie z Serwisów Internetowych ASTOR może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania, które będzie można pobrać z Serwisów Internetowych ASTOR lub z innych odpowiednich stron internetowych nie należących do Serwisów Internetowych ASTOR.

4.10.        ASTOR zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisów Internetowych ASTOR w całości lub w części z przyczyn organizacyjnych lub technicznych, w szczególności związanych z konserwacją Serwisów Internetowych ASTOR lub wprowadzaniem w nich modyfikacji.

 

5. Pozostałe warunki  świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.1.         Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz regulaminów odrębnych określonych przez ASTOR, jak również zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

5.2.      W związku z korzystaniem z Serwisów Internetowych ASTOR zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

a)    reklam lub innych informacji handlowych bez wcześniejszego porozumienia z ASTOR;

b)    treści naruszających przepisy prawa oraz prawa innych podmiotów, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa niematerialne ASTOR lub innych podmiotów;

c)    wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów);

d)    treści naruszających lub mogących naruszać dobre imię ASTOR.

5.3.      W przypadku dostarczania przez Użytkownika treści, o których mowa w punkcie 5.2, lub naruszenie punktu 5.1, ASTOR może uniemożliwić dostęp do treści, oraz podjąć inne czynności w stosunku do tego Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowania Lokalnego Administratora i innych osób uzyskujących dostęp do Serwisów Internetowych ASTOR w imieniu lub za pośrednictwem Użytkownika.

 

6.     Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.1.        W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niefunkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych ASTOR, a także w razie gdyby funkcjonowanie Serwisów Internetowych było niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub odrębnych regulaminów określonych przez ASTOR, Użytkownik może złożyć reklamację związaną z korzystaniem z Serwisów Internetowych ASTOR na zasadach określonych w punktach 6.2, za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres info@astor.com.pl

6.2.        W reklamacji, o której mowa w punkcie 6.1. Użytkownik powinien określić szczegółowo okoliczność będącą jej przyczyną, wskazując datę wystąpienia, element Serwisów Internetowych ASTOR, którego dotyczy reklamacja, oraz podać inne informacje potrzebne do prawidłowego rozpoznania reklamacji przez ASTOR.

6.3.        Reklamacje będą rozpatrywane przez ASTOR w terminie 30 dni od daty wniesienia (decyduje data faktycznego wpływu reklamacji do ASTOR). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

7.     Przetwarzanie danych i ochrona informacji.

7.1.        ASTOR przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Serwisów Internetowych ASTOR w zakresie niektórych Usług jest wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia, dla celu wykonania przez Użytkownika i ASTOR umowy o świadczenie Usług, oraz dla celu wykorzystania tych danych osobowych przez ASTOR w przypadku konieczności podejmowania czynności prawnych w stosunku do Użytkownika.

7.2.        Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ASTOR”, z którym można zapoznać się pod adresem: https://www.astor.com.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-grupie-astor.html.

7.3.        Ilekroć w punktach 7.1. – 7.2. jest mowa o Użytkowniku, rozumie się przez to także Lokalnego Administratora i każdą inną osobę korzystającą z Serwisów Internetowych ASTOR w imieniu lub za pośrednictwem Użytkownika.

8.     Postanowienia końcowe.

8.1.        Dokonanie niektórych czynności związanych z korzystaniem z Serwisów Internetowych ASTOR może wymagać weryfikacji przez ASTOR tożsamości Użytkownika i osoby działającej w imieniu Użytkownika, a także innych informacji dotyczących Użytkownika.

8.2.        ASTOR może odmówić Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, Regulaminu, innych regulaminów określonych przez ASTOR, lub w przypadku podawania ASTOR informacji nieprawdziwych przez Użytkownika lub przez osobę działającą w imieniu lub za pośrednictwem Użytkownika.

8.3.        Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.

8.4.        Regulamin może być zmieniony przez ASTOR w każdej chwili, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych, oraz prawa Użytkownika do rozwiązania umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem zamieszczenia w Serwisach Internetowych zmienionego Regulaminu.

8.5.        Wskazane w niniejszym regulaminy ustalone przez ASTOR dla poszczególnych Usług stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług zawartej przez ASTOR z Użytkownikiem.

8.6.        Do Regulaminu, korzystania z Serwisów Internetowych ASTOR, oraz umów o świadczenie Usług, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.7.         Regulamin obowiązuje od dnia: 1.03.2016r.