Jak zapewnić bezpieczeństwo systemowe w aplikacjach sterujących?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie konsekwencje przynoszą nieplanowane przestoje
  • Co oznacza wysoka dostępność systemu
  • Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wdrożeniu systemu redundancji
  • Jakie są typy redundancji
  • Jaka jest architektura systemów redundancji

 

Ryzyko pojawiających się przestojów ma bardzo negatywny wpływ na planowanie zasobów operacyjnych oraz bezpieczeństwo całego systemu.Według agencji ARC, przestój instalacji generuje średnie koszty na poziomie $12 500 za godzinę.

/

Z uwagi na istotne zagrożenie i negatywny wpływ na rentowność wynikającą z nieplanowanych przerw w działaniu systemów, przedsiębiorstwa produkcyjne poszukują rozwiązań, które pozwolą uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki zmianie architektury systemu sterowania na zapewniającą wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności. Duży nacisk na takie działania jest obserwowany nie tylko w systemach infrastruktury krytycznej, ale i wszędzie tam, gdzie miarą dostępności systemu są coraz częściej koszty związane z brakiem dostępności do systemu, a nie tylko czas jego pracy.

 

Jak można się spodziewać, zapotrzebowanie na takie systemy występuje przede wszystkim w aplikacjach procesowych o charakterze ciągłym, czyli systemach działających w branży energetycznej, produkcji wody, chemicznej, farmaceutycznej i petrochemicznej.

 

Jednak rozwiązania takie z powodzeniem można stosować również w systemach dyskretnych, realizujących złożone algorytmy sterowania z bardzo dużą szybkością, w których choćby krótki przestój pociąga za sobą straty finansowe, operacyjne oraz spadek reputacji firmy.

/ Trendy rynkowe

Spowolnienie gospodarcze w latach 2009–2012 oraz zauważalne wstrzymanie inwestycji w 2016 r. spowodowały w przedsiębiorstwach produkcyjnych wzrost zapotrzebowania na rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa, optymalizację działań, produkcji i kosztów.

/

Działania zorientowane były przede wszystkim na redukcję ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów przy jednoczesnym wzroście efektywności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Doprowadziło to w wielu firmach do restrukturyzacji organizacji, zamykania nierentownych części przedsiębiorstw, redukcji personelu działającego w kluczowych obszarach wsparcia, m.in. odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego. W rezultacie firmy te pozbawione zostały możliwości sprawnego i szybkiego usuwania awarii systemu, co znacznie podniosło ryzyko potencjalnych kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami.

 

/ Tolerancja przedsiębiorstw na nieplanowane przestoje

W zależności od branży, wielkości w której działa przedsiębiorstwo oraz przyjętej strategii działania w razie pojawienia się awarii, wpływ nieplanowanego przestoju na ciągłość produkcji może się różnić i mieć inne konsekwencje. Na przykład przedsiębiorstwa, które mają możliwość powrotu do sterowania ręcznego, mogą pracować dalej w razie awarii systemu sterowania, ale na znacznie niższym poziomie jakości i efektywności.

/

Popularnym sposobem zabezpieczenia się na wypadek uszkodzenia elementów systemu jest również lokalny magazyn serwisowy – w tym przypadku awaria występuje i teoretycznie mamy szanse ją szybko usunąć. Teoretycznie, ponieważ w większości przypadków pomimo wymiany elementu na nowy konieczna jest jego konfiguracja i programowanie, co wymaga dodatkowego czasu wydłużając tym samym przestój.

 

Szczególnie kosztowne i uciążliwe są nieplanowane przestoje w dużych zakładach przemysłowych, w których cały proces produkcyjny składa się szeregu innych procesów. W takim przypadku potencjalnie niegroźna awaria jednego z nich może doprowadzić do zatrzymania całego ciągu produkcyjnego.

 

Niestety w wielu firmach nieplanowany przestój oznacza nie tylko niższą jakość i efektywność produkcji. W wielu przypadkach dochodzi również do zniszczenia wsadu produkcyjnego oraz uszkodzenia maszyn, czy wręcz całych ciągów technologicznych.

Koszty przestoju Szacowany czas zwrotu z inwestycji
$50000 3,6 miesiąca
$25000 7,2 miesiąca
$15000 1 rok
$10000 1,8 roku
$5000 3 lata

/ Co oznacza wysoka dostępność systemu?

Wysoka dostępność systemu wyraża się wartością 99,999%, podczas gdy dla pojedynczego kontrolera wynosi ona 99,9%. Jak pokazuje zestawienie w tabeli 2, te dodatkowe 0,099% dostępności stanowi redukcję nieplanowanych przestojów do 5 minut rocznie w stosunku do 9 godzin w przypadku pojedynczego kontrolera. Przekłada się to bezpośrednio na ponoszone koszty, które w zależności od branży i typu aplikacji mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy dolarów.

/

Aby określić potrzeby związane z zastosowaniem systemów wysokiej dostępności, przedsiębiorstwa muszą rozważyć aspekty związanie z kosztami, jakie akceptują w przypadku pojawienia się awarii.

Dostępność systemu Orientacyjncy czas przestoju na rok
95% 18 dni
99% 4 dni
99,9% 9 godzin
99,99% 1 godzina
99,999% 5 minut

/ Zwrot z inwestycji w systemy o wysokiej dostępności

To, co należy przeanalizować w pierwszej kolejności, zanim podejmiemy decyzję o wdrożeniu systemu redundancji, to:

  • Jak często w ciągu roku pojawiają się nieplanowane przestoje?
  • Jaki jest średni czas usunięcia awarii (MTTR) dla procesu?
  • Jakie są koszty godzinowe zatrzymania produkcji na linii?
  • Czy instalacja jest częścią składową większego procesu? Jaki wpływ na resztę procesu ma wyłączenie naszej instalacji i jaki koszt generuje?
  • Czy w zakładzie służby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu są stale na miejscu?

/ Typy redundancji – co i gdzie się stosuje?

W zależności od typu obiektu i charakteru prowadzonego procesu, klienci stosują 3 typy redundancji: Cold, Warm oraz Hot. Pierwszy z nich (Cold) to nic innego jak zapasowa jednostka centralna na lokalnym magazynie u użytkownika, którą wykorzystuje się, gdy uszkodzeniu ulega jednostka główna. Wada takiego rozwiązania to zatrzymanie produkcji na czas usunięcia awarii. Jest to jednak najbardziej ekonomiczna forma redundancji.

/

Drugi typ redundancji (Warm) to układ podwojonych jednostek centralnych, ale bez synchronizacji danych procesowych. Nadaje się do aplikacji, gdzie dopuszcza się pojawianie stanów nieustalonych w razie awarii. Układ taki wymaga zainwestowania w drugi kontroler.

/

Trzeci typ redundancji (Hot) to układ podwojonych jednostek centralnych z synchronizacją danych pomiędzy nimi. Taka architektura gwarantuje, że proces sterowania pomiędzy kontrolerami jest niezauważalny z punktu widzenia procesu produkcyjnego. Ten model jest najdroższy, ale daje największe korzyści użytkownikowi.

 

/ Architektura systemów redundantnych

Najczęściej spotykana architektura to modułowy kontroler, na kasecie którego montowane są kolejno zasilacze systemowe, jednostki centralne, moduły synchronizacji danych oraz moduły komunikacyjne.

/

W celach redundancji taki kontroler należy podwoić i taka budowa systemu powoduje, że architektura systemu jest znacząco wyższa w porównaniu do tradycyjnych systemów Simplex. Z tego powodu systemy o architekturze Hot stosowane były wyłącznie w aplikacjach przemysłowych, gdzie inwestycję w taki system można było łatwo uzasadnić biznesowo. Nowy kontroler, GE Automation&Controls o numerze katalogowym IC695CPE400 to rozwiązanie o budowie kompaktowej, integrujące wszystkie niezbędne elementy: zasilacz, jednostkę centralną oraz moduły komunikacyjne. 6 portów Ethernet pozwala wykorzystać je do komunikacji z układami wejść/wyjść, systemem SCADA, chmurą obliczeniową GE i w celu synchronizacji jednostek ze sobą. Ten ostatni element w połączeniu z obsługą komunikacji Profinet RING z MRP powoduje, że CPE400 może pracować w architekturze redundantnej klasy HSR. I to, co istotne – znacząco ogranicza koszty inwestycyjne.

/

CPE400 jest standardową jednostką centralną, która może pracować w systemach Simplex z możliwością rozbudowy do układu redundancji jednostek centralnych pracujących w gorącej rezerwacji. Inwestycja w system redundancji HSR wymaga zatem zainwestowania tylko w dodatkową jednostkę centralną, jak w przypadku systemów Cold. Konieczne też będzie spięcie jednostek ze sobą przy pomocy wbudowanych interfejsów komunikacyjnych, które w tym przypadku pracują w redundancji. To znacząco ogranicza czas oraz koszty wdrożenia systemu.

 

Wdrożenie redundantnego systemu sterowania zawsze musi znaleźć uzasadnienie biznesowe z uwagi na spore nakłady inwestycyjne, dlatego z systemów takich do tej porty korzystali wyłącznie użytkownicy, dla których zatrzymanie systemu sterowania wiązało się z bardzo dużymi kosztami operacyjnymi.

 

W większości przypadków decyzja o wdrożeniu systemu redundantnego była pozytywna, jeśli system redundantny mógł spłacić się w czasie pierwszego nieplanowanego przestoju (a w zasadzie zabezpieczył system przed nieplanowanym zatrzymaniem).
Opublikuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.