Wymagania bezpieczeństwa przy budowie maszyn – szkolenie dla Producentów Maszyn« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenie jest dedykowane dla producentów maszyn. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze wymagania prawne przy wprowadzaniu maszyn na terenie Wspólnoty Europejskiej. Program szkolenia jest dostosowany dla producentów danej grupy maszyn. Praktyczny charakter zajęć pozwala na jak najszybsze przyswojenie nowej wiedzy i wykorzystania jej podczas procesu budowy i certyfikacji maszyn. Na szkoleniu omawiana jest metodologia prawidłowej oceny ryzyka przy budowie maszyn, dobór odpowiednich środków redukcji ryzyka, prawidłowa walidacja i weryfikacja zastosowanych środków bezpieczeństwa maszyny.

 

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Podstawowe wymagania prawne bezpieczeństwa maszyn.
  1. Wymagania dla producentów maszyn w Unii Europejskiej.
   • Wdrożenie przepisów Wspólnoty Europejskiej do prawa krajowego.
   • Klasyfikacja wymagań prawnych dla maszyn „nowych" i „starych".
   • Odpowiedzialność producentów wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodności i Rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
  2. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nadzoru rynku budowy nowych maszyn i kontroli maszyn u pracodawców.
  3. Problemy interpretacyjne prawa polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn.
   • Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.
   • Terminologia nowej i starej Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE i 98/37/WE).
   • Kto jest producentem maszyn, zakres ingerencji w budowę maszyny, tworzenie maszyn zespolonych, wymagana dokumentacja.
  4. Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny.
  5. Dostarczenie maszyny do linii technologicznej. Problem maszyny zespolonej – odpowiedzialność producenta, integratora i użytkowników maszyn.
  6. Budowanie maszyn zgodnie z wytycznymi norm zharmonizowanych – Czy warto stosować normy w procesie produkcyjnym?
  7. Pełna dokumentacja producenta maszyn i instrukcja obsługi dla użytkownika.
 2. Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
  1. Wymagania prawne prowadzenia oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn.
  2. Proces oceny ryzyka od etapu projektu do oddania do użytku maszyn wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
  3. Praktyczne metody oceny ryzyka maszyn:
   • Ograniczenia maszyny – założenia wejściowe do procesu oceny ryzyka, zdefiniowanie cykli życia maszyny.
   • Identyfikacja zagrożeń – analiza zagrożeń wybranej maszyny (warsztaty).
   • Klasyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka w praktyce (graf ryzyka, metody matrycowe, metody ilościowe, odniesienie do norm procesowych).
   • Ewaluacja Ryzyka – analiza koncepcji redukcji ryzyka, analiza zainstalowanych środków bezpieczeństwa na maszynie.
  4. Prawidłowy dobór funkcji bezpieczeństwa maszyn na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.
  5. Wpływ ergonomii na bezpieczeństwo pracy.
  6. Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
  7. Informacja o ryzyku resztkowym – wpływ oceny ryzyka na informacje zawarte w instrukcji obsługi maszyn

Dzień 2:

 1. Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  1. Dobór prawidłowych środków redukcji ryzyka na etapie projektu maszyny:
   • Projektowanie bezpiecznej maszyny poprzez bezpieczną konstrukcje.
   • Redukcja ryzyka z wykorzystaniem technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Informacje zawarte na maszynie i w dokumentacji – ryzyko resztkowe.
  2. Zasady doboru, instalowania i eksploatowania technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Klasyfikacja technicznych środków ochronnych.
   • Urządzenia ochronne odgradzające – wytyczny przy projektowaniu osłon dla maszyn.
   • Nowe wymagania przy stosowaniu urządzeń blokujących i ryglujących – prawidłowa instalacji i realizacja funkcji bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 14119.
   • Urządzenia ochronne nieodgradzające (bezdotykowe i czułe na nacisk) – prawidłowy dobór elektroczułego wyposażenia ochronnego i jego prawidłowa instalacja na maszynie .
   • Urządzenia uzupełniające i aspekty funkcjonalne.
  3. Walidacja zastosowanych środków redukcji ryzyka.
  4. Dobór środków bezpieczeństwa przy projektowaniu i budowie maszyn – zajęcia praktyczne (warsztaty).
 2. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.
  1. Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyn.
  2. Funkcje bezpieczeństwa maszyn
   • Najważniejsze funkcje bezpieczeństwa zintegrowane z układem sterowania.
   • Uzupełniające funkcje bezpieczeństwa maszyny – zastosowanie procedury Lock-out/Tag-out.
  3. Iteracyjny sposób projektowania systemów bezpieczeństwa maszyn wg PN-EN ISO 13849-1.
   • Wyznaczanie funkcji bezpieczeństwa maszyn.
   • Prawidłowy dobór wymaganej niezawodności funkcji bezpieczeństwa wybranej maszyny – szacowanie ryzyka.
  4. Struktury obwodów bezpieczeństwa – klasyfikacja kategorii wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
   • Analiza struktury i funkcji diagnostycznych obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn (warsztaty).
   • Różnice w ocenie struktur obwodów wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
  5. Wpływ parametrów niezawodnościowych zastosowanych komponentów systemu bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1.
  6. Przykłady kalkulacji parametrów niezawodnościowych wybranych komponentów realizujących funkcje bezpieczeństwa maszyn (warsztaty).
  7. Walidacja wybranego obwodu bezpieczeństwa maszyny – praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO 13849-1 (warsztaty).

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone