Wymagania bezpieczeństwa przy budowie maszyn – szkolenie dla Integratorów Maszyn« wróć do oferty szkoleniowej


Wybierz lokalizację i termin szkolenia

Dostępnych miejsc:
Zarejestruj się
Kontakt z koordynatorem szkolenia
Wybierz lokalizację i termin

Zakres szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenie jest dedykowane dla producentów specjalistycznych maszyn i integratorów zespolonych systemów produkcyjnych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze wymagania prawne dla wprowadzanych maszyn i linii technologicznych na terenie Wspólnoty Europejskiej. Omawiane zagadnienia odnoszą się m.in. do integracji „nowych" maszyn ze „starymi", tworzenie linii technologicznych lub maszyn zespolonych, wprowadzanie nowych maszyn do obrotu. Wszystkie przedstawione wymogi prawne są poparte przykładami praktycznego ich zastosowania. Uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędną wiedzę do procesu budowy nowych maszyn i ich prawidłowej integracji w liniach produkcyjnych.

 

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Podstawowe wymagania przy kształtowaniu bezpieczeństwa maszyn.
  1. Wymagania dla producentów maszyn w Unii Europejskiej.
   • Wdrożenie przepisów Wspólnoty Europejskiej do prawa krajowego.
   • Podział wymagań prawnych dla maszyn „nowych" i „starych".
   • Odpowiedzialność producentów wg Ustawy o systemie oceny zgodności i Rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
  2. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nadzoru rynku budowy nowych maszyn i kontroli maszyn u pracodawców.
  3. Problemy interpretacyjne prawa polskiego w kreowaniu bezpieczeństwa maszyn.
   • Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.
   • Terminologia nowej i starej Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE i 98/37/WE).
   • Kto jest producentem maszyn, zakres ingerencji w budowę maszyny, tworzenie maszyn zespolonych, wymagana dokumentacja.
  4. Procedura oceny zgodności – Wystawienie deklaracji zgodności i znaku CE maszyny
  5. Modernizacja maszyn – Jak przeprowadzić proces modernizacji. Konieczne czynności po technologicznej ingerencji w maszynę „nową" i „starą".
  6. Wbudowanie maszyny w linię technologiczną. Problem maszyny zespolonej – odpowiedzialność producenta, integratora i użytkowników maszyn.
  7. Dostosowanie „nowych" maszyn do wymogów prawnych – projektowanie systemów bezpieczeństwa maszyn.
  8. Budowanie maszyn zgodnie z wytycznymi norm zharmonizowanych – Czy warto stosować normy w procesie produkcyjnym?.
  9. Dostosowanie maszyn „starych" do wymagań minimalnych wg Dyrektywy 2009/104/WE
   • Praktyczne problemy przy wdrożeniu wymagań Dyrektywy „Narzędziowej" 2009/1004/WE.
   • Proces dostosowań maszyn „starych" do wymagań prawnych.
  10. Dokumentacja maszyn „nowych" i „starych".
 2. Proces oceny ryzyka przy budowie i użytkowaniu maszyn.
  1. Praktyczne różnice w procesie oceny ryzyka przy produkcji maszyn, integracji, modyfikacji i użytkowaniu.
  2. Proces oceny ryzyka od etapu projektu do oddania do użytku maszyn wg norm zharmonizowanych (PN-EN ISO 12100, ISO/TR 14121-2, PN-EN 61508-5, polska norma PN-N 18002).
  3. Praktyczne metody oceny ryzyka dla producentów i integratorów:
   • Ograniczenia maszyny i zakresu oceny – założenia wejściowe do procesu oceny ryzyka.
   • Identyfikacja zagrożeń – analiza zagrożeń wybranej maszyny (warsztaty).
   • Klasyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka w praktyce (graf ryzyka, metody matrycowe, metody ilościowe, odniesienie do norm procesowych).
   • Ewaluacja Ryzyka – analiza koncepcji redukcji ryzyka, analiza zainstalowanych środków bezpieczeństwa na maszynie.
  4. Ocena ryzyka maszyn przed przystąpieniem do ich modernizacji.
  5. Szacowanie ryzyka w celu doboru niezawodności wybranych funkcji bezpieczeństwa maszyn zintegrowanych z układem sterowania (warsztaty).
  6. Wpływ ergonomii na prawidłowy dobór środków redukcji ryzyka.
  7. Iteracyjny proces oceny ryzyka wybranej maszyny (warsztaty).

Dzień 2:

 1. Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
  1. Dobór prawidłowych środków redukcji ryzyka przy budowie i integracji maszyn:
   • Projektowanie bezpiecznej maszyny poprzez bezpieczną konstrukcje.
   • Redukcja ryzyka z wykorzystaniem technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Informacje zawarte na maszynie i w dokumentacji – ryzyko resztkowe.
  2. Zasady doboru, instalowania i eksploatowania technicznych środków bezpieczeństwa.
   • Urządzenia ochronne odgradzające – wytyczny przy projektowaniu osłon dla maszyn, ochrona linii technologicznych osłonami odległościowymi.
   • Nowe wymagania przy stosowaniu urządzeń blokujących i ryglujących wg PN-EN ISO 14119.
   • Urządzenia ochronne nieodgradzające (bezdotykowe i czułe na nacisk) – prawidłowy dobór elektroczułego wyposażenia ochronnego i jego prawidłowa instalacja na maszynie.
   • Urządzenia uzupełniające i aspekty funkcjonalne.
  3. Praktyczna analiza zastosowanych środków redukcji maszyny.
  4. Dobór środków bezpieczeństwa przy projektowaniu i budowie maszyn – zajęcia praktyczne (warsztaty).
  5. Wytyczne bezpieczeństwa dla specyficznej grupy maszyn linii technologicznych: systemy transportu, roboty, manipulatory i inne.
 2. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.
  1. Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyn.
  2. Najważniejsze funkcje bezpieczeństwa maszyn: zatrzymanie awaryjne, muting, funkcje sterujące środków bezpieczeństwa, itp.
  3. Iteracyjny sposób projektowania systemów bezpieczeństwa maszyn wg PN-EN ISO 13849-1.
   • Wyznaczanie funkcji bezpieczeństwa maszyn.
   • Prawidłowy dobór wymaganej niezawodności funkcji bezpieczeństwa wybranej maszyny – szacowanie ryzyka (warsztaty).
  4. Struktury obwodów bezpieczeństwa – klasyfikacja kategorii wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
   • Analiza struktury i funkcji diagnostycznych obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn (warsztaty).
   • Różnice w ocenie struktur obwodów wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1.
  5. Wpływ parametrów niezawodnościowych zastosowanych komponentów systemu bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1.
  6. Przykłady kalkulacji parametrów niezawodnościowych wybranych komponentów realizujących funkcje bezpieczeństwa maszyn (warsztaty).
  7. Walidacja wybranego obwodu bezpieczeństwa maszyny – praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO 13849-1 (warsztaty).

Warunki uczestnictwa

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin


Program korzyści

Korzyści ze współpracy z ASTOR to nie tylko zakupione produkty. U nas każdy klient wybiera, jaką wartość dodaną otrzymuje po zakupie. Pamiętaj, że Zyskujesz z ASTOR zawsze, bez odwołania.

Wybierz korzyść dla siebie

Program partnerski

Do Programu zapraszamy firmy integratorskie oraz producentów maszyn.
Współpracuj z nami regularnie i umacniaj wspólną pozycję w branżach przemysłu oraz infrastruktury.

Co zyskam zostając
certyfikowanym partnerem ASTOR?
Sprawdź korzyści »
Zostań partnerem

Kontakt

ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

12 428 63 00
12 428 63 00
info@astor.com.pl

Język PL EN
© Copyright 2017 ASTOR. Wszystkie prawa zastrzeżone